Play Video

How To Connect Domain Name To AWS. Point GoDaddy Domain To Amazon Ec2. Set Domain Name In AWS

How to point domain to Ec2 instance.
How To Connect Domain Name To AWS.
Point GoDaddy Domain To Amazon Ec2.
Set Domain Name In AWS
Join Free Digital Marketing Course: https://edutekz.com/courses/digital-marketing-free-course/